Järnvägen Kilafors-Söderhamn

Marmaverken-Myssje station 1910Järnvägstrafiken i Sverige ökar och belastningen på flertalet sträckor är idag hög. Trafikverket avser rusta befintlig bana mellan Söderhamn och Kilafors. Ändamålet är att kunna ta emot förväntad framtida trafik och att åter få en förbindelse mellan Ostkustbanan och Norra Stambanan, dels för att avlasta Ostkustbanan på sträckan Söderhamn – Gävle, dels för att få en omledningsmöjlighet vid planerade arbeten eller störningar på järnvägen. Projektmålen är att öka kapaciteten utmed hela sträckan (kunna köra fler tåg) samt rusta banan så att den klarar att ta emot tyngre tåg.

Projektet är uppdelat i två etapper. Etapp 1 är Kilafors – Marmaverken, här pågår byggnation. Etapp 2 är sträcka; Marmaverken – Söderhamn. År 2003 togs en förstudie fram för hela sträckan Kilafors – Söderhamn. Under arbetet med förstudien hölls samråd med berörda myndigheter såsom kommuner och länsstyrelse samt med allmänheten…

Under 2014 upprättar Trafikverket en järnvägsplan för ombyggnation av befintlig järnväg från Marmaverken till Söderhamn. Syftet med järnvägsplanen är att reglera järnvägens utformning samt erforderlig utformning av väg 641, med de försiktighets- och skyddsåtgärder som behövs med hänsyn till järnvägens och vägens omgivningspåverkan. Planen bedöms fastställas under 2015. Till planen kommer en miljöbeskrivning att tas fram. Då projektet ej kan antas medföra en betydande miljöpåverkan tas ingen miljökonsekvensbeskrivning (MKB) fram. Parallellt med framtagande av järnvägsplan pågår ett arbete med öka trafiksäkerheten utmed banan. Ett stort antal av de nuvarande järnvägsövergångarna stängs. I samband med det byggs ersättningsvägar till de övergångar som blir kvar eller nya planskilda övergångar. Stängning av plankorsningar och byggnation av ersättningsvägar regleras via lantmäteriförrättningar.

Vad händer framöver? Järnvägsplanen för Marmaverken – Söderhamn tas fram i tre versioner, en med status samrådshandling, en med status granskningshandling och en med status fastställelsehandling. Järnvägsplanens samrådshandling togs fram under våren 2014 och har samråtts med berörda myndigheter såsom kommun och länsstyrelse samt de enskilda som särskilt berörs. Inkomna synpunkter har behandlats och redovisas i en Samrådsredogörelse tillsammans med Trafikverkets svar. Efter samrådet har Trafikverket omarbetat planen efter inkomna synpunkter. Trafikverkets förslag till utformning redovisas nu i järnvägsplanens granskningshandling som kungörs för att ge berörda möjlighet att yttra sig. Trafikverket har underrättat berörda fastighetsägare, Söderhamns kommun och andra rättighetsinnehavare via brev att järnvägsplanen nu finns tillgänglig för granskning och inom vilken tid skriftliga synpunkter kan lämnas. För att ge allmänheten och andra berörda möjlighet att också granska planen har Trafikverket genom en kungörelse (annons i tidning) informerat om granskningstillfället. Inkomna synpunkter under granskningen kommer att sammanställas i ett granskningsutlåtande tillsammans med Trafikverkets svar. Inkomna synpunkter kan medföra att Trafikverket måste revidera framtaget planförslag. Efter granskningen, sammanställningen av inkomna synpunker samt eventuella revideringar ska Länsstyrelsen i Gävleborg lämna sitt yttrande över planen. Efter det ska s.k. kommunikation enligt förvaltningslagen ske. Det innebär att de som har lämnat synpunkter under granskningen och efter eventuella revideringar, får ta del av det som tillförts ärendet.

Vill du veta mer?  Mer information om projektet hittar du på vår hemsida: http://www.trafikverket.se/privat/projekt/Gavleborg/soderhamnkilafors/

Trafikverket, Box 417, 801 05 Gävle, telefon: 0771-921 921.
Projektledare Maria Nordström
Projektingenjör Åsa Thyr
Planspecialist Anna-Karin Lang
Miljöspecialist Sara Jansson
Markförhandlare Susanna Klang
Datasamordnare Erik Ståhlnacke
Uppdragsledare Tomas Andersson
Planspecialist Susann Sandegård
Teknikansvarig Miljö Helena Dahlberg
Buller / vibrationer Jessica Fromell
Karta / grafisk design Ann-Marie Strid
Datasamordnare Patrik Hadin

Klicka för att komma åt Planlaggningsbeskrivning.pdf

Om DiJanneh

Fd statstjänsteman som numera utforskar släktens historia vid nedre Ljusnan...
Detta inlägg publicerades i Historia, Miljö, Politik, Söderala, Söderhamn och märktes , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.