Ett grönare Sumpan?

Vintergatan, Sundbyberg 2015-01-05

Miljöpartiet i Sundbyberg som nu tillhör kommunens opposition i fullmäktige, berättar i ett färskt nyhetsbrev om hur de vill se Sumpan under den kommande mandatperioden. ”Här kommer en liten rapport från budgetfullmäktige 17/12-14. Samtliga Miljöpartiets Att-satser med två undantag bifölls! De två att:satserna som avslogs i kursiv stil nedan). Miljöpartiet fick också igenom ett stort antal att:satser tillsammans med M och FP. Nu börjar arbetet med att som opposition vara uppmärksam och driva på för att dessa uppdrag genomförs av den styrande minoriteten.”

Kommentar: Synd att inte Jonas Nygren och övriga kommnledningen ville anamma målsättningen med en fritidsgård i varje stadsdel. Det är ett utmärkt förslag. I övrigt ett mycket ambitiöst och välskrivet Mp-program att döma av nedanstående att-satser. Det enda jag personligen reser ragg inför är ytterligare förtätningar och byggande på höjden! Bort det! Om socialdemokraterna och moderaterna m.fl totalt vill förändra Sumpans karaktär av småstad förvånar inte, men Miljöpartiet skall inte, och bör inte, medverka till mer förtätning, skyskrapor och slik miljöförfulning…

Miljöpartiets yrkanden i budget för Sundbybergs stad för 2015

Att:satser för Kommunstyrelsen

 • Sundbybergs stad blir medlem och aktiv part i SKL:s nätverk för förebyggande av korruption och mutor
 • Kommunstyrelsen uppdras att ta fram en informationsstrategi vad gäller politiska beslut med syfte att nå fler invånare och därigenom få ökad delaktighet
 • Förbättra stadens upphandlingspolicy med direktiv om hållbarhets- och sociala krav inklusive klausuler mot diskriminering och för etiska krav, uppföljning samt dialog med upphandlade företag. Alla företag ska kunna delta i och vinna upphandlingar från staden
 • Alla investeringars beslutsunderlag ska finnas redovisat dess ekologiska, ekonomiska och sociala konsekvenser
 • Verka för att alla verksamheter Hbtq-certifieras (information och utbildning)
 • Vidta nödvändiga åtgärder för att uppfylla visionen om staden som fossilbränslefri 2020
 • Grönområden, områden med strandskydd och av riksintresse måste i hög grad skyddas mot exploatering. Tex bevara Kymlinge.
 • Säkra ett normkritiskt förhållningssätt i alla verksamheter och att införa samlat program för att motverka stereotyper när det gäller kön, etnicitet, socioekonomiska förutsättningar, funktionsnedsättning, religion och sexuell läggning

Att:satser för Grundskole- och gymnasienämnden

 • Satsa på högre lärarlöner, i nivå med övriga Stockholmskommuner
 • Tillföra mer personal
 • Ge tidigt stöd till barn med särskilda behov
 • Renoveringen av stadens skolor måste prioriteras före alla andra investeringar i renovering. Syftet är att i samverkan med Stadsmiljö- och tekniska nämnden modernisera skollokalerna, skapa en god arbetsmiljö, och energieffektivisera byggnaderna
 • Införa giftfri grundskola, (fortsätta det framgångsrika arbetet med att giftsanera förskolorna och ta bort gifterna också i grundskolan)
 • Skolorna ska ha tillagningskök, för hushållning med maten och att kunna servera vällagad, ekologisk och näringsrik mat
 • Skolgårdarna ska vara rymliga, gröna och inspirera till rörelse och lek
 • Etablera ny gymnasieskola i Sundbyberg

Att:satser för Förskolenämnden

 • Minska grupperna, max 15 barn per grupp i dialog med personal
 • Maten lagas på plats, högre andel ekologiskt
 • Förskolornas gårdar ska vara trygga, gröna och inspirera till rörelse och utforskande lek
 • Vid nybygge av förskolor ska endast giftfria byggmaterial användas
 • Verka för att normkritisk pedagogik tillämpas och ett aktivt arbete bedrivs så att barnomsorgen blir en mer jämställd arbetsplats där traditionella könsmönster motverkas
 • Samverka med Stadsmiljö- och tekniska nämnden kring renovering och underhåll av stadens förskolor

Att:satser för Äldrenämnden

Öka personaltätheten och satsa på kompetensutveckling

 • Utöka brukar- och personalinflytandet
 • Maten till äldre ska vara näringsriktig, närodlad och serveras i inbjudande miljö
 • All äldreomsorg i Sundbyberg ska vara hbtq-certifierad, och tydligt arbeta med jämställdhet och mot diskriminering (information och utbildning)
 • Införa avdelningar med flerspråkig personal
 • Planlägga ett arbete för giftsanering av stadens äldreboenden
 • Utveckla ett verktyg som hjälper stadens personal att bedöma vårdbehov jämställt
 • Starta friskvårdsprojekt för äldre i samarbete med pensionärsorganisationerna

Att:satser för Social- och arbetsmarknadsnämnden

 • Erbjuda sommarjobbsplatser inom alla verksamheter och förlänga anställningstiden från två till tre veckor (Avslag)
 • Fortsätta verka för kontroll och uppföljning av vuxenutbildningen
 • Utforma upphandlingar med tydliga miljö- och sociala krav, småföretagare ska ges möjlighet att delta i och vinna upphandlingar från staden. Upphandlingspolicyn ska stötta lokalproducerade varor och tjänster.
 • Kartlägga de arbetssökandes behov och skapa individuella lösningar
 • Införa flera spår inom SFI med nivåanpassning

Att:satser för Kultur- och fritidsnämnden

 • Fortsätta utveckla försöken med ungdomsbudget i kommunal fritidsverksamhet
 • Erbjuda fler möjligheter till spontanidrott i parker, bostadsområden och på skolgårdar
 • Införa en fritidsgårdsgaranti, minst en fritidsgård i alla stadsdelar (Avslag)
 • Fördelningen av resurser i stadens fritidsverksamhet ska vara jämställd
 • Se över taxorna för Allaktivitetshuset för ökad tillgänglighet
 • Föreningar som får bidrag av staden ska ha en värdegrundsplan med mål om jämställdhet, antidiskriminering och mot matchning och toppning. Mål och åtgärder mot elitsatsning ska gälla barn under 15 år.

Att:satser för Stadsmiljö- och tekniska nämnden

 • Miljöcertifiera alla ny- och ombyggnationer
 • Prioritera gående, cyklister och kollektivtrafik framför biltrafik i stadsplanering
 • Höja ambitionsnivån för snöröjningen genom att på huvudstråk sträva efter snöfria trottoarer och cykelbanor
 • Förtäta, bygga på höjden och bevara befintliga grönytor och naturområden
 • Energieffektivisering ska vara högprioriterat vid renoveringar och nybyggnation
 • Bygga fler gröna hyresrätter med låga och rimliga hyror

Att:satser för Förvaltaren

 • Förvaltaren behöver öka möjligheten till sociala förturer
 • Underhållet av bostäder sker i dialog med de boende utifrån standardalternativ för renovering
 • Skapa mångfald av boendeformer i alla stadsdelar
 • Bygga fler hyresrätter med låga och rimliga hyror
 • Energieffektivisering ska vara högprioriterat vid renoveringar och nybyggnationer

Att:satser för Norrenergi

 • Norrenergi ska i huvudsak satsa på förnyelsebar energi
 • Säkra bra miljöval
 • Hålla en rimlig anpassad prisnivå

Att:satser för Sopsugen

 • Utveckla och samla all Sopsugsverksamhet under ett tak
 • Frigör bolaget från Förvaltaren

Källa: Politiska sekreteraren (mp): sara.ridderstedt@sundbyberg.se

Om DiJanneh

Fd statstjänsteman som numera utforskar släktens historia vid nedre Ljusnan...
Detta inlägg publicerades i Äldreomsorg, Barn, Kultur, Miljö, Politik, Skolan och märktes , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.